Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Utworzono dnia 14.06.2018
Czcionka:

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy ,że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie przy ul. Emilii Plater 14, 69-200 Sulęcin, tel. 957552082, opssulecin@interia.pl.

2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie przy ul. Emilii Plater 14, 69-200 Sulęcin jest Pani Izabella Iwańska ul. Świebodzińska 3/7 Trzemeszno Lubuskie 69-200 Sulęcin, e-mail: IZAIWANSKA@interia.pl tel. +48601095086

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach  przewidzianych przepisami prawa, głównie

na podstawie następujących ustaw *

Ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  kodeks postepowania administracyjnego

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 października 1982 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa , w tym organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej , w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty , które na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulęcinie przetwarzających dane osobowe, dla których administratorem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypłacania świadczeń, a później przez czas wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j .Dz. U z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie . Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…………………………………….

                                                                                                                                     Data i czytelny podpis

 

*W zależności od rozpoznanych potrzeb/zgłaszanych wniosków

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 122

W poprzednim tygodniu: 140

W tym miesiącu: 576

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 19137