Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie

Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 15 poz. 148 z póź. zm.),
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z póź. zm.)
  • Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
  • Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest jednostką organizacyjną Gminy. Sulęcin powołaną do realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, przejętych porozumieniami od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej określanej ustawą o pomocy społecznej oraz zadań określonych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. OPS może także realizować inne zadania przekazane przez Gminę, w granicach posiadanych możliwości finansowych i organizacyjnych.

Statutowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Niesiona pomoc ma prowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a pomoc niesiona osobom z zaburzeniami psychicznymi również do poprawy zaradności i sprawności psychofizycznej.
OPS w Sulęcinie realizuje zadania przewidziane przez ustawodawce, zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r.  poz. 163 z późn. zmianami). Głównymi formami działalności między innymi są: pomoc finansowa, rzeczowa, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i aktywizacja świadczeniobiorców.
Przy Ośrodku funkcjonuje kuchnia oferująca gorący posiłek dla chorych, osób starszych oraz tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego posiłku sobie przygotować.

 

Zakres pomocy społecznej
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej
• praca socjalna
• prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej
• analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
• realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
• rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb w gminie.
O świadczenia z pomocy społecznej mogą się ubiegać:
• osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkujące i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
• cudzoziemcy zamieszkujący i przebywający na terenie RP posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej
• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywający na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

Przyczyny udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): - Pomoc społeczna udzielania jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
• ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmowi lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (art. 8 ustawy o pomocy społecznej):
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł kryterium dochodowego (od 1 października 2015r.)
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł kryterium dochodowego (od 1 października 2015r.)

 

Wykaz świadczeń z pomocy społecznej (art. 36 ustawy o pomocy społecznej): - ustawa o pomocy społecznej przewiduje podział świadczeń na:
1. Świadczenia pieniężne w skład których wchodzą:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

2. Świadczenia niepieniężne, w skład których wchodzą:
• praca socjalna,
• bilet kredytowy,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenie społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkania chronione,
• pobyt i usługi w domach pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych.

 

Postępowanie w sprawie świadczeń:
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczne może być udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).
W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, które ubiegają się o przyznanie pomocy społecznej przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy (art. 107 ustawy o pomocy społecznej). Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizajcę wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. Pracownik socjalny, który przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

 

Wymagane dokumenty ażeby uzyskać pomoc (zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej):
• dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
• dokumenty określające status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
• decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
•  orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
• orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, które zawiera informacje o wysokości potraconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finsowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
• zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), które zwiera informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
• zaświadczenie albo oświadczenie o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
• dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
• zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
• zaświadczenie albo oświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,
• decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnegi albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
• decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
• zaświadczenie albo oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
• zaświadczenie albo oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne orób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
• zaświadczenie albo oświadczenie, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej,
• zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej,
• decyzji organów przyznających świadczenie pieniężne,
• oświadczenie o stanie majątkowym.

 

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej (art. 106 ustawy o pomocy społecznej). Decyzję administracyjną o przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi)
Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zmianami) załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Kierownika OPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny